നാളറിവ്
May 28 2019
‘‘ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ നാം മാത്രമല്ല. ആനയും ഉറുമ്പും പാറ്റയും 
എലിയും അണ്ണാനും പരുന്തും കുറുക്കനും സിംഹവും പന്നലും മരങ്ങളും 
കാട്ടുവള്ളികളുമെല്ലാം ഭൂമിയുടെ അ...