നാളറിവ്
October 02 2019
ഒക്​ടോബർ 2 ഗാന്ധിജയന്തി ഒരു ജീവിതംകൊണ്ട് ഒത്തിരി ജീവിതങ്ങള്‍ക്കു വഴികാട്ടിയായ ഗാന്ധിജിയെ ‘രാഷ്​ട്രപിതാവ്’ എന്ന് ആദ്യം വിളിച്ചത് സുഭാഷ...