എന്റെ പേജ്
June 19 2017
ബാലവേലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതിയ അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ... ഒരു മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിനിടയിൽ കുറച്ച് കുടിലുകൾ. അവിടെ കുട്ടികളും സ്​ത്രീകളും. ആദ്യം കരുതി സർക്കസിനായി മറ്റും തമ്പട...