എന്റെ പേജ്
September 05 2016
അന്നൊരു ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു. രണ്ടാം പീരിയഡിനുള്ള ബെല്ലടിച്ചു. സാമൂഹികശാസ്ത്ര പഠനത്തിനുവേണ്ടി പുസ്തകവും പേനയുമായി ഞങ്ങള്‍ അധ്യാപകനെ കാത്തിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് വൈറ്റ്കെയ്ന്‍ ഉപയോഗിച്ച് കൈ...