എന്റെ പേജ്
July 17 2017
ഏറെ സമകാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള ‘ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ’ എന്ന ബഷീറി​െൻറ പ്രസിദ്ധകൃതിയാണ്​ വെങ്ങാട്​ എ.എം.യു.പി സ്​കൂളിലെ ചുമരുകളിൽ ചിത്രമതിലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്​. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കു...