എന്റെ പേജ്
November 13 2017
പണ്ടുപണ്ട് ഒരിടത്ത് കാടിനടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ മനോഹരമായ താമരക്കുളത്തില്‍ കുറെ ആമകള്‍ സന്തോഷത്തോടെ താമസിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരുദിവസം ഒരു മുതല അവിടേക്കു വന്നു. മുതലയും ആ കു...