എന്റെ പേജ്
October 13 2018
വെക്കമെന്നമ്മേ നീ ചൊല്ലുകിന്നേറ്റ-
വുമിഷ്​ടമെന്നോടാണോ ​ജ്യേഷ്​ഠനോടോ?
എന്നെയാണെന്നു നീ ചൊല്ലുകയെന്നാലോ
ഏറ്റവും ധന്യയായ്​ തീരുമീ ഞാൻ!  എന്തിനുമേതി...