പഠനമുറി
June 04 2016

അകാരം രണ്ടുതരം

ഇംഗ്ളീഷിലെ bank, bag തുടങ്ങിയ വാക്കുകള്‍ മലയാളത്തില്‍ എഴുതിക്കാണിക്കുമ്പോള്‍ ബാങ്ക്, ബാഗ് എന്നിങ്ങനെയോ ബേങ്ക്, ബേഗ് എന്നിങ്ങനെയോ മാത്രമേ എഴുതാന്‍ സാധിക്കൂ. ഈ വാക്കുകളുടെ യഥാര്‍ഥ ഉച്ചാര...