പഠനമുറി
June 12 2017

വാടാതിരിക്കട്ടെ നാമ്പുകൾ

കൂട്ടുകാർ െട്രയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടക്ക്​ കളിപ്പാട്ടങ്ങളും പുസ്​തകങ്ങളുമായി പലതരം കച്ചവടക്കാരും ആളുകളും കടന്നുവരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ...