പഠനമുറി
May 14 2018

ആരാണ്​ പെന്നിക്ക്വിക്​​?​

​െതക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെറിയ കുട്ടികളോട് പെന്നിക്വിക് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും, ഞങ്ങളുടെ ഹീറോ ആണെന്ന്. തമിഴ്നാട്ടിലെ വരണ്ടുണങ്ങിയ അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ കർഷകർക്...