പഠനമുറി
February 19 2018

കോയിനുകളിൽ വീരൻ ‘ബിറ്റ്​കോയിൻ’

ബാർട്ടർ സംവിധാനത്തിൽനിന്ന്​ കറൻസിയിലേക്കും പിന്നീട്​ ക്രെഡിറ്റ്​ കാർഡിലേക്കുമെത്തിയ ‘പൈസ’ എന്ന സങ്കൽ​പത്തെ ആശ്ചര്യത്തോടെ നോക്കി പഠിക്കുന്ന നമ്മെ പിന്നെയും അമ്പരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്​ ...