പഠനമുറി
February 12 2018

ഓർമശക്തിയും ഉറക്കവും

ഉ​റ​ക്ക​മി​ള​ച്ച്​ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​വ​രും, പു​സ്​​ത​കം തു​റ​ന്നാ​ൽ ഉ​റ​ക്കം  തൂ​കു​ന്ന പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ ‘മ​ടി’ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന മി​ടു​ക്ക​ന്മാ​രു​മു​ണ്ട്.  എ​ന്തു​ത​ന്നെ​യാ​യാ​ലും ന​ന...