പഠനമുറി
November 10 2018

ആകാശകുസുമം

റിഫയും അക്ഷരയും സുഹൃത്തുക്കളാണ്​. ഏഴാം ക്ലാസിൽ നന്നായി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ അവരാണ്​. റിഫയുടെ പിതാവ്​ മീൻ കച്ചവടക്കാരനാണ്​. റിഫയും അക്ഷരയും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത്​ പത്താം ക്ലാസിലെ അനന...