പഠനമുറി
January 16 2019

എന്താണ്​ എക്കോ ലൊക്കേഷൻ ?

വെളിച്ചമില്ലെങ്കിൽ കാഴ്​ചശക്തികൊണ്ട്​ എന്തു പ്രയോജനം? കാഴ്​ചശക്തിയുള്ള എന്തിനും പ്രകാശത്തി​െൻറ സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വസ്​തുവി​െൻറ വലുപ്പം, ആകൃതി, നിറം, ചലനം എന്നിവ എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രഹിക്ക...