പഠനമുറി
September 17 2018

കരിമ്പ് പെറ്റ പരലുകൾ

പഞ്ചസാര എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾതന്നെ നാവിൽ മധുരമൂറും. കാരണം, ഈ വസ്തു ചേർത്ത് എന്ത് മാധുര്യമൂറുന്ന പലഹാരങ്ങളാണ് നാം നിർമിക്കുന്നത്. നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന പഞ്ചസാര കരിമ്പിൽനിന്ന് പിറവിയെടുക്കുന്നത...