പുസ്തകവെളിച്ചം
November 17 2016
കഥ പറയുകയും കേള്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശീലത്തിന് മനുഷ്യരാശിയോളം പഴക്കമുണ്ട്. അച്ചടിയും ഇതര ആധുനിക മുദ്രണ സൗകര്യങ്ങളും സങ്കല്‍പത്തില്‍പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് തലമുറ, തലമുറ കൈമാറിയാണ് ക...