പുസ്തകവെളിച്ചം
May 21 2018
പ്രശസ്ത മലയാള നോവലിസ്​റ്റ്​ സി. രാധാകൃഷ്ണ​െൻറ കന്നിനോവലായ ‘നിഴൽപ്പാടുകൾ’ 1960-61ൽ മാതൃഭൂമി നടത്തിയ നോവൽ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാംസമ്മാനം ലഭിച്ച കൃതിയാണ്. 1962ൽ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ...