പുസ്തകവെളിച്ചം
July 31 2018
കഥാസാഹിത്യം സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന നവോത്ഥാന ഘട്ടത്തിൽനിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ വൈകാരികതയോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പരിവർത്തനം 
ചെയ്ത കാലഘട്ടത്തിലെ...