ലോകം വിറച്ച രണ്ടുദിനങ്ങൾ...

ലോകത്തെ മനഃസാക്ഷിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും മറക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു കൊടുംക്രൂരതയുടെ ഒാർമകളിലൂടെയുള്ള പ്രയാണമാണ്​ ആഗസ്​റ്റ്​ ആറിനും ഒമ്പതിനും സംഭവിക്കുന്നത്​. ഹിരോഷിമയും നാഗസാക്കിയും അണുബോംബി​െൻറ വികൃതമുഖം നമുക്ക് ക...

വിക്കിപീഡിയയെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവരായും അത് ഉപയോഗിക്കാത്തവരായും വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ കാണൂ. കാരണം, അത്രമേൽ സ്വാധീനം വിക്കിപീഡിയ നമ്മളിലൊക്കെ ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വിവരശേഖരണങ്ങൾക്ക്​ വളരെയെളുപ്പം ആശ്ര...

ടാലൻറ് ലാബ്

വിദ്യാഭ്യാസം സമൂഹത്തിെൻറ ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അറിവ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സമൂഹത്തെ അറിവിെൻറ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ് ഒാരോ വിദ്യാലയത്തിെൻറയും ധർമം. പാഠ്യപദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്ത പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവാൻ േപ്രരിപ്പിക്കുന്നതും, േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും നിരന്തരവും സമഗ്രവുമായ വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയുമാണ് ഒാരോ ...

  • best wishes velicham
    shameema E
© Copyright 2016 Madhyamam. All rights reserved.