നിങ്ങളോർക്കുക നിങ്ങളെങ്ങനെ നിങ്ങളായെന്ന്​


നവംബർ ഒന്നിന് നമ്മുടെ ഇൗ കൊച്ചുസംസ്ഥാനത്തിന് 62 വയസ്സ് തികയുകയാണ്. 1956ൽ ഇതേ ദിവസമാണ് മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിെൻറ ഭാഗമായിരുന്ന കേരളം ഒരു സ്വതന്ത്ര സംസ്ഥാനമായി മാറിയത്. അതിന് മുമ്പ്... എന്നുപറഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറുകൊല്ല...

വിക്കിപീഡിയയെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവരായും അത് ഉപയോഗിക്കാത്തവരായും വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ കാണൂ. കാരണം, അത്രമേൽ സ്വാധീനം വിക്കിപീഡിയ നമ്മളിലൊക്കെ ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വിവരശേഖരണങ്ങൾക്ക്​ വളരെയെളുപ്പം ആശ്ര...

നിയമസഭയും മന്ത്രിസഭകളും

നിയമസസഭ, നിയമം നിർമിക്കാനുള്ള സഭ. കേരള സംസ്ഥാനത്തി​െൻറ പരമോന്നത നിയമനിർമാണ സഭയാണ്​ നിയമസഭ. ഇതൊരു ഏകമണ്ഡല സഭയാണ്, ജനപ്രതിനിധി സഭ​. തിരുവനന്തപുരമാണ്​ നിയമസഭയുടെ ആസ്ഥാനം. കേരളത്തി​െൻറ ഭൂമിശാസ്ത്ര അതിർത്തികൾക്കുള്ളിലെ 140 നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിൽനിന്ന്​ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തി​െൻറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങൾ നേരിട്ട്​ തെര​ഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളാണ്​...

  • best wishes velicham
    shameema E
© Copyright 2016 Madhyamam. All rights reserved.