ഡോ. മധു കല്ലത്ത് - ഡോ. ഷോൺ പി. ജെയിംസ്
പുകവലി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം; ഇന്ന്​ ലോക പുകയിലവിരുദ്ധ ദിനം
ഈ വര്‍ഷത്തെ പുകയില വിരുദ്ധ ദിനത്തി​​​​െൻറ പ്രമേയം ‘പുകയിലയുടെ ഉപയോഗത്തില്‍നിന്നും  പുകയില വ്യവസായശൃംഖലയുടെ ചൂഷണങ്ങളില്‍നിന്നും യുവജനങ്ങളെ...