വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

05:06 AM
13/01/2018
തളിക്കുളം: ലൈനിൽ അറ്റകുറ്റപണി നടക്കുന്നതിനാൽ തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പരിസരം, പുലാമ്പുഴ കടവ്, കലാഞ്ഞി, ചേർക്കര സ്കൂൾ മേഖലയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 8.30 മുതൽ . വാടാനപ്പളളി: തൃത്തല്ലൂർ മേഖലയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച .
Loading...
COMMENTS