ജനസംഖ്യ ദിനാചരണം

05:08 AM
12/07/2018
ഉമ്മത്തൂർ: ഉമ്മത്തൂർ എ.എം.യു.പി സ്കൂൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ് ജനസംഖ്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബോധവത്കരണ പ്രദർശനവും ക്വിസ് മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു.
Loading...
COMMENTS