കുട പിടിക്കാനോ കുഞ്ഞുകൈകൾ?

05:45 AM
13/10/2017
pb-----------30,31 കുഞ്ഞുകൈകൾ നൊന്താലെന്താ, മഴ നനയരുത്. ജില്ല കായികമേളക്കിടെ മത്സരം വീക്ഷിക്കുന്ന പരിശീലകന് മഴയത്ത് കുട ചൂടിക്കുന്ന ബാലൻ പി.ബി. ബിജു
COMMENTS