സ്വർണവില ഗ്രാമിന്​ 3640, പവന്​ 29,120
Gold: 
3 640.00
Silver: 
49.65
Pure Gold: 
3 640.00