സ്വർണ്ണ വില ഗ്രാമിന്​ 2985
Gold: 
2 985.00
Silver: 
41.50
Pure Gold: 
2 985.00
representational image