സ്വർണ്ണ വില കൂടി, ഗ്രാമിന്​ 2845
Gold: 
2 845.00
Silver: 
41.60
Pure Gold: 
2 845.00