സ്വർണ വില കൂടി ഗ്രാമിന്​ 2840
Gold: 
2 840.00
Silver: 
42.60
Pure Gold: 
2 840.00