സ്വർണ വില കൂടി ഗ്രാമിന്​ 2755
Gold: 
2 755.00
Silver: 
41.90
Pure Gold: 
2 755.00