സ്വർണ്ണ വില ഗ്രാമിന്​ 2810 രൂപ. പവന്​ 22,480 രൂപ. വെള്ളി വില ഗ്രാമിന്​ 44.10.
Gold: 
2 810.00
Silver: 
44.10
Pure Gold: 
2 810.00