സ്വർണ വില ഒരു മാസത്തിനിടയിലെ ഉയർന്ന നിലയിൽ. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്​ 2840 രൂപയാണ്​ വില. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്​ 22,720 രൂപ.
Gold: 
2 840.00
Silver: 
41.00
Pure Gold: 
2 840.00