ബെയ്​ജിങ്​: ഇന്ത്യയിൽ ചൈനീസ്​ ആപുകൾക്ക്​ നിരോധനമേർപ്പെടുത്തിയതോടെ ടിക്​ടോകിൻെറ മാതൃകമ്പനിയായ ബൈറ്റ്​ഡാൻഡിൻെറ നഷ്​ടം 600കോടി ഡോളർ. ആഗോളഭീമൻമാരായ ബൈറ്റ്​ഡാൻസിൻെറ മൂന്ന്​ ആപുകളാണ്​ ഇന്ത്യയി​ൽ...