ന്യൂഡൽഹി: ഒന്നിലധികം അൗണ്ടുകളിൽനിന്നായി ഒരു കോടിക്കുമേൽ പണം പിൻവലി​ച്ചാലും രണ്ടു ശതമാനം നികുതി ഈടാക്കും. വ്യാഴാഴ്​ച പാസാക്കിയ ധനബില്ലിൽ ഇതിനായി ​ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്​. ഒരു കോടിക്കുമേൽ പണം പിൻ...