കട്ടപ്പന: സുഗന്ധറാണിയെന്ന്​ വി​േശഷണമുള്ള ഏലക്കയുടെ വില സർവകാല റെക്കോഡും കടന്ന്​ കുതിപ്പിൽ. ഹൈറേഞ്ച് കർഷകരുടെ സ്വപ്നവിളയും സുഗന്ധവിളകളുടെ റാണിയുമായ ഏലത്തി​​െൻറ വില കിലോക്ക്​ 5000 രൂപ. ശനിയാഴ്​ച...