തമിഴ്നാട്ടില്‍നിന്നുള്ള തേങ്ങ കേരളവിപണി പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്​ കേരകർഷകർക്ക്​ തിരിച്ചടിയാവുന്നു. തമിഴ്​നാട്ടില്‍നിന്ന്​ കേരളത്തിലേക്കുള്ള തേങ്ങ വരവ്​ വര്‍ധിച്ചത്, സ്​ഥിരതയുള്ള വിപണിയും വിലയും ലഭിക്കാതെ...