കേരം തിങ്ങും കേരള നാട് എന്ന് മേനി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇനി കാര്യമില്ല. നാളികേര കൃഷിയിലും ഉൽപാദനത്തിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളത്തെ പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാളികേര വികസന ബോർഡ് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഒരു...