നാളറിവ്
December 23 2017
ഡിസംബർ 25 ​ക്രിസ്​മസ്​ അപ്പൂപ്പനുമൊത്ത്​ നഗരം കാണാനിറങ്ങിയ അപ്പുവിന്​ കടകളിൽ തൂങ്ങിയാടുന്ന മുഖംമൂടികൾ ആശ്ചര്യമുണ്ടാക്കി. വിവിധ വർണങ്ങളിലും രൂപങ്ങളിലുമുള്ള മ...