അഷ്്ടമിച്ചിറ ജി.എസ്.എച്ച്.എസിൽ വെളിച്ചം

05:01 AM
13/09/2017
പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ച സി.കെ. ഫസലുദ്ദീൻ വിദ്യാർഥി പ്രതിനിധി എൻ.ബി. ജയകൃഷ്ണന് മാധ്യമം പത്രം കൈമാറുന്നു. പ്രധാനാധ്യാപിക പി. ലേഖ, സ്്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി കെ. മധു, ഫവാദ്, ടി.എ. അജ്മൽ എന്നിവർ സമീപം

COMMENTS