ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ എട്ടാം തിയതിയാണ്​ 500, 1000 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ പിൻവലിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തത്​. സാമ്പത്തിക മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചടുത്തോളം തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു തീരുമാനം....