ന്യൂഡൽഹി: വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന്​ 9000 കോടി കടമെടുത്ത്​ രാജ്യം വിട്ട മദ്യവ്യവസായി വിജയ്​ മല്യയെ ​ൈ​കമാറാൻ തയാറാണെന്ന്​ ബ്രിട്ടൻ. മല്യയെ സംബന്ധിച്ച്​ രേഖകളും ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യയോട്​...