മനസിന്​ ഇഷ്​ടം തോന്നുന്ന ഒരിടത്ത്​ ഒരു നല്ലവീട്​. ജനിച്ചു വളർന്ന ഹരിയാനയിലെ അംബാല മുതൽ മനസിനിണങ്ങുന്ന വീട്​ തേടിയുള്ള യാത്രകളെ കുറിച്ച്​ പരിനീതിക്ക്...